Udruženje

Udruženje

Vizija
 
Udruženje centara za hipertenziju, prevenciju infarkta i šloga - HISPA želi da kroz koordinisan i integrisan rad centara za hipertenziju, prevenciju infarkta i šloga pravovremeno i efikasno identifikuje, dijagnostikuje, leči i dugoročno prati bolesnike sa povišenim kardiovaskularnim rizikom.  HISPA želi multidiscipliniran i personalizovan pristup u očuvanju zdravlja ljudi. HISPA želi “da očuva zdravlje i spreči (odloži) bolest”. 
 
Misija
 
HISPA predstavlja mrežu visoko stručno osposobljenih i savremeno opremljenih specijalizovanih centara za dijagnostiku i lečenje veoma ugroženih i teških kardiovaskularnih bolesnika na teritoriji Republike Srbije i Balkana. HISPA teži edukovanim i motivisanim zdravstvenim radnicima koji će u svim centrima biti spremni da na adekvatan način odgovore najznačajnijim medicinskim izazovima i da kroz naučni rad doprinesu daljem lečenju kardiovaskularnih bolesti. HISPA teži da se kroz aktivnu saradnju lekara različitih specijalnosti pacijent najkvalitetnije leči u domicilnoj zdravstvenoj ustanovi.
 
Ciljevi
 
- organizovanje i koordinacija rada centara za hipertenziju, prevenciju šloga i infarkta,
- organizovanje programa prevencije kardiovaskularnih bolesti kroz koncept lečenja kardiovaskularnog rizika
- organizovanje registra bolesnika sa hipertenzijom i bolesnika sa povišenim kardiovaskularnim rizikom
­- organizovanje stručnih predavanja, savetovanja, seminara i kongresa
- organizovanje izrade projekata sa ciljem očuvanja zdravlja stanovništva i adekvatne prevencije kardiovaskularnih bolesti
- organizovanje i učešće u edukaciji medicinskog osoblja u centrima za hipertenziju, prevenciju šloga i infarkta
-organizovanje promotivnih programa prevencije kardiovaskularnih bolesti u sredstvima javnog informisanja
- razvijanje saradnje sa institucijama, organizacijama i pojedincima u zemlji i inostranstvu koji mogu pomoći ostvarivanje ciljeva udruženja.
 
Članstvo
 
Član Udruženja se postaje ili prekida slobodno izraženom voljom.
Članstvo u Udruženju započinje popunjavanjem pristupnice. Udruženje ima više nivoa članstva,i to: redovni članovi, pridruženi članovi i počasni članovi. Nivo redovnog člana pripada stručnjacima iz oblasti biomedicinskihnauka. Pridruženi članovi mogu postati različite firme i organizacije, koje imaju interese da ostvaruju ciljeve i zadatke Udruženja. Za počasnog člana može se izabrati lice koje svojim radom može doprineti radu i razvoju Udruženja, kao i lice koje ima znatne zasluge za unapređenje delatnosti Udruženja.
 
Obaveze članstva
 
Obaveze svih članova HISPA su:
• Da stalno ulažu svoje napore u ispunjenje misije i ostvarivanje  ciljeva HISPA.
• Da se zalažu za ideje i projekte HISPA, kao i za njihov razvoj i širenje.
• Da pri svojim aktivnostima u okviru HISPA poštuju Statut HISPA.
 


Foto sa otvaranja Centra u Zaječaru


Foto sa otvaranja Centra u Zaječaru


Foto sa otvaranja Centra u Zaječaru


Foto sa otvaranja Centra u Zaječaru

Prijatelji udruženja