O hipertenziji i KV riziku

Non-dipper fenomen - uzroci i značaj

NON-DIPPING FENOMEN: UZROCI I POSLEDICE

 Razvojem i primenom ambulantnog merenja krvnog pritiska (AMP) pored brojnih prednosti u odnosu na klasično merenje krvnog pritiska u ordinaciji, ustanovljena je podela krvnog pritiska u odnosu na to da li tokom noći dolazi do pada vrednosti krvnog pritiska. Naime, istraživanja su pokazala da i kod zdravih i kod hipertoničara u toku noći dolazi do pada vrednosti krvnog pritiska. Ta vrednost prosečno iznosi oko 15 % (10-20 %). U odnosu na ovu pojavu sve pacijente možemo da podelimo na dve grupe, odnosno da odredimo tzv. diping status. Prvu grupu čine oni kod kojih postoji pad vrednosti krvnog pritiska u toku noći od preko 10 % i oni su označani kao „dippers“. Druga grupa su oni kod kojih ne dolazi do pada vrednosti ili je on manji od 10% i oni su označeni kao „non-dippers“. Ova podela je ustanovljena 1988. godine. Brojna istraživanja su pokazala da su pacijenti iz grupe non-diper u povećanom kardiovaskularnom riziku.

 Kad govorimo o ovoj podeli neophodno je da razmotrimo neke činjenice. Prvo, postavlja se pitanje zašto je u ovoj podeli uzeta vrednost od 10 %? Iz raspoložive literature nameće se zaključk da je vrednost uzeta arbitrarno iz praktičnih razloga i jednostavnosti upotrebe. Drugo, i dalje ostaje nedovoljno definisano koju komponentu KP uzimamo u razmatranje. Da li je to izolovana vrednost sistolnog KP, dijastolni KP i/ili srednji arterijski pritisak? Naime, u toku fizičke aktivnosti (koju vezujemo za dnevnu fazu) dolazi do porasta sistolnog uz održavanje ili čak pada vrednosti dijastolnog KP. Tako obe komponente KP nemaju isti značaj u fizičkoj aktivnosti. Iz tog razloga definicija diping statusa može da varira u odnosu na to koju komponentu KP uzimamo u obzir. S obzirom na to da većina AMP aparata meri KP oscilometrijskom metodom srednji arterijski pritisak se pokazao kao precizniji u proceni diping statusa u odnosu na sistolni ili dijastolni KP i kao takav zauzima primat kao parametar u ovoj podeli.

Dijagnoza diping statusa se postavlja AMP uređajem koji je prethodno programiran da pravi razliku između dnevne i noćne faze. Kad govorimo o noćnoj fazi mislimo na spavanje. S obzirom na to da se radi o fiksnom vremenskom intervalu može da se javi problem u interpretaciji rezultata. Najčešće je aparat podešen tako da je noćna faza između 22 časa (ili 24 časa) uveče i 6 časova ujutru. Zbog mogućeg preklapanja dnevne i noćne faze može da dođe do pogrešnih zaključaka. Neki pacijenti u to vreme idu na spavanje, dok drugi ustaju. Kad ne spavamo tokom noći ne dolazi do pada KP diper tipa. Primer za to su radnici koji rade noćne smene. Kod njih u prva 24 sata od noćne smene dolazi do prelaska diper tipa u non-diper tip KP. Potom se u narednim danima diper status postepeno vraća u normalu. U toku dana, kad ovi radnici obično spavaju, beleži se i pad vrednosti KP. Upravo iz ovih razloga, a u cilju veće preciznosti i reproducibilnosti neophodno je vođenje dnevnika od strane pacijenata kao dopuna AMP merenju KP.
Da bi se što preciznije odredio diping status nepohodno je pridržavanje određenim principima. Merenja traba vršiti u toku pacijentove svakodnevne aktivnosti (radni dan, pre nego vikend), treba voditi podatke o trajanju fizičke aktivnosti, dužini sna i položaju manžetne u toku spavanja. Na ovaj način se dobijaju podaci koji su daleko reproducibilniji čime se povećava i njihov klinički značaj.

 
UZROCI

Kako do sada nije definisan jasan uzrok nastanka hipertenzije tako ni uzrok non-diper fenomena nije jasno utvrđen. Urađena su brojna istraživanja i dobijeni određeni podaci, ali svi oni su i dalje predmet polemika i zahtevaju dodatne analize. U svakom slučaju, za nastanak non-diper fenomena se vezuju broni faktori koji u sadejstvu ili pojedinačno dovode do njegove pojave.

Do normalnog pada krvnog pritska u toku noći i diper fenomena dolazi zbog smanjenja „cardiac outputa“ kao posledice smanjenog minutnog volumena, a ne zbog smanjenja sistemskog vaskularnog otpora. Sistemski vaskularni otpor tokom noći ostaje isti ili čak povišen u odnosu na dan. Ovaj noćni pad „cardiac outputa“ je posledica smanjenja srčane frekvence, dok udarni volumen ostaje praktično nepromenjen. Podaci dobijeni iz više studija koje su poredile dnevne i noćne vrednosti „cardiac outputa“ i sistemskog vaskularnog otpora nisu uniformni. Smatra se da non-diping nastaje zbog nedovoljnog pada „cardiac outputa“ tokom noći, povećanog sistemskog vaskularnog otpora ili kombinacije ovih faktora. Nalaz ove diskrepance leži u tome što su dnevne varijacije „cardiac outputa“ i sistemskog vaskularnog otpora umongome zavise od dnevnih aktivnosti i položaja.

 Mirovanje i san su dva faktora koja u normalnim uslovima dovode do noćnog pada KP. Loš kvalitet sna ili nedovoljna fizička aktivnost u toku dana mogu biti odgovorni za nastanak non-diper fenomena. Sa druge strane, postoje podaci koji opovrgavaju prethodno tumačenje. Tako pacijenti sa dobrim kvalitetom sna i dalje mogu da imaju non-diper fenomen. Studije koje su poredile dnevne vrednosti KP kod dipera i non-dipera su pokazale male i nikakve razlike u vrednostima KP. I na kraju, non-diping fenomen se dovodi u vezu sa brojnim stanjima i bolestima koje nemaju direktan uticaj na stepen fizičke aktivnosti ili kvalitet sna.


U tabeli 1. su prikazani uzroci odnosno ona patološka stanja koja su povezana sa non-diping fenomenom.

1. Hormonski i metabolički faktori

2. Druge bolesti

3. Ostala stanja

autonomni nervni sistem

dijabetes melitus /
metabolički sindrom

pušenje

tireoidni hormoni

gojaznost

starost (godine)

paratireoidni hormoni

hronična bubrežna insuficijencija

 

fosfati

drugi uzroci sekundarne hipertenzije

 

drugi hormoni

Sleep apnea sindrom

 

unos soli

benigna hiperplazija prostate

 

hiperurikemija

 

 


Tabela 1. Uzroci non-diping statusa


Autonomni nervni sistem

Brojni dokazi pokazuju da povećana simpatička nervna aktivnost vodi u manji pad krvnog pritiska tokom noći. Kao mehanizam se navodi neravnoteža između simpatikusa i parasimpatikusa u korist ovog prvog i nedovoljno ispoljena parasimpatička aktivnost tokom noći. Takođe, non-dipper pacijente karakteriše snižen nivo parasimpatičke aktivnosti . Pokazano je da diper tip ima sniženu simpatičku aktivnost tokom noći, non-diper tip ima relativno nižu simpatičku aktivnost tokom dana, ali i nižu parasimpatičku aktivnost tokom noći. Poremećena aktivnost autonomnog nervnog sistema može da ima uticaj na vaskularni tonus i srčanu frekvencu i za posledicu razvoj non-diper fenomena.

 
Tiroidni hormoni

            Postoje brojni dokazi da TSH, fT3 i fT4 igraju ulogu u regulisanju vrednosti KP i njegovim dnevnim varijacijama. Tako su istraživanja pokazala da je varijacija serumskih tiroidnih hormona u vezi sa poremećenom vazodilatacijom. Slobodni T3 (fT3) je direktni vazodilatator delujući na glatke mišićne ćelije. Slobodni T4 (f T4) dovodi do relaksacije arteriola poprečnoprugaste muskulature. Moguće objašnjenje non-diping fenomena kod pacijenata sa bolešću štitaste žlezde se povezuje sa endotelnom disfunkcijom i so senzitivnom hipertenzijom. Takođe, tiroidni hormoni imaju direktan uticaj na simpatikus.


Paratiroidni hormoni, fosfati i kalcijum

Istraživanja su pokazala povezanost između variranja KP u toku dana i poremećaja u metabolizmu minerala i kostiju, uključujući vaskularne kalcifikacije kod pacijenata sa oboljenjem bubrega. Slično tome, pacijenti sa normalnom bubrežnom funkcijom i primarnim hiperparatiroidizmom imaju veću učestalost non-diper fenomena u poređenju sa primarnom hipertenzijom. Kao mogući mehanizam razvoja non-diper fenomena kod pacijenata sa povišenim nivoom fosfata i paratiroidnog hormona navodi se aktivacija sistema renin- angiotenzin- aldosteron. Što se tiče vitamina D, studije su pokazale da on ili njegovi metaboliti utiču na srčanu funkciju preko sistema renin- angiotenzin ili može da igra ulogu kao nova vrsta antihipertenziva.


Drugi hormoni (kateholamini, kortizol, renin, aldosteron, melatonin)

Kateholamini, kortizol, renin i aldosteron su naviše proučavani hormoni koji su povezivani sa hipertenzijom. Rađene su brojne studije koje su dokazale povezanost između ovih hormona i dnevnih varijacija KP. Izostanak ili nedovoljan pad KP tokom noći su dokumentovani kod pacijenata sa Kušingovim sindromom. Melatonin, takođe, ima uticaj na dnevne varijacije krvnog pritiska. Poremećaj u lučenju melatonina kod pacijenata sa hipertenzijom vodi razvoju non-dipong fenomena. Mehanizam kojim melatonin utiče na krvni pritisak se objašnjava njegovim uticajem na tonus perifernih arterija preko autonomnog nervnog sistema. Pacijenti sa hipopituitarizmom kao i oni sa akromegalijom bilo da su normotenzivni ili hipertenzivni imaju veću prevalencu non-diping fenomena.

 
Unos soli

Veći unos natrijuma u toku dana vodi razvoju non-diping fenomena. Pacijenti sa so senzitivnom hipertenzijom imaju više vrednosti KP tokom noći. Nakon restrikcije soli u ishrani dolazi do vraćanja non-diper statusa u diper.


Dijabetes melitus

Loša glikoregulacija, hiperinsulinemija, dijabetesna nefropatija i dijabetesna autonomna neuropatija (AN) spadaju u faktore koji imaju veliki uticaj u razvoju non-diping fenomena koji se kao takav često sreće u dijabetesu. U tipu 1 dijabetesa AN je povezana sa manjim padom KP tokom noći i povećanim izlučivanjem albumina putem urina bez obzira na vrednost sistolnog KP. U jednoj drugoj studiji patogenetska uloga AN u razvoju dijabetesne nefropatije je objašnjena kroz promene u glomerularnoj funkciji u toku noći i bubrežnoj osetljivosti na hemodinamske efekte višeg ili visokog KP. AN utiče na manji pad KP tokom noći preko smanjenja vagalnog tonusa i povećanja cardiac outputa tokom sna. Kod stanja insulinske rezistencije hiperinsulinemija dovodi do hipertenzije preko retencije natrijuma i indukcije proliferacije glatkih mišićnih ćelija u krvnim sudovima.


Metabolički sindrom i gojaznost

Dokazana je značajno češća učestalost non-diping fenomena kod pacijenata sa metaboličkim sindromom (MS) koja se objašnjava posledičnim promenama u strukturi i funkciji arteriola. Inače, i metabolički sindrom i non-diper fenomen dele zajedničke etiopatogenetske faktore kao što je insulinska rezistencija. Povezanost gojaznosti i arterijske hipertenzije je odavno uočena i dokazana u brojnim istraživanjima. Patogenetski mehanizam koji dovodi do pojave hipertenzije se objašnjava povećanim cardiac outputom i zapreminom krvi kod gojaznih kao i povećanim nadražajem simpatikusa sa višim nivoom serumskih kateholamina. Hipeaktivnost simpatikusa je pouzdan mehanizam za razvoj hipertenzije i nenormalne dnevno-noćne razlike u KP kod gojaznih. Za sada nije utvrđen jasan mehanizam koji objašnjava uticaj gojaznosti na autonomsni nervni sistem. Zna se da gojaznost vodi ka hiperinsulinemiji, a sama hiperinslinemija ima uticaj na aktivacju simpatikusa kao što je već pomenuto.


Hronična bubrežna insuficijencija (HBI)

Prevalenca non-diping fenomena je viša kod bolesnika sa HBI i ona raste sa pogoršanjem bubrežne funkcije. Isto tako, nenormalane cirkadijarne varijacije KP su dodatni rizik za pogoršanje bubrežne funkcije kod pacijenata sa postojećom HBI. Kada govorimo o pacijentima sa terminalnim stadijumom bolesti (hemodijaliza, peritonealna dijaliza) prevalenca non-dipinga je visoka i kreće se oko 78-82 % . Poređenjem dve grupe pacijenata na hemodijalizi, oni označeni kao non-diper imaju veću incidencu koronarne bolesti, cerebrovaskularnih događaja i kardiovaskularnih smrti u odnosu na pacijente sa diper tipom KP. Kao mehanizmi koji imaju ulogu u razvoju non-diping fenomena u HBI se navode smanjena vaskularna komplijansa, autonomna disfunkcija, latentna hiperhidracija, noćna hipoksemija, poremećaji sna i upotreba lekova kao što su steroidi i ciklosporin A kod pacijenata sa transplatacijom bubrega. Kod pacijenata sa unilateralnom nefrektomijom non-diping je shvaćen pre kao posledica gubitka bubrežne funkcije nego kao njen uzrok.

 
Sekundarna hipertenzija

Varijacije u cirkadijarnim vrednostima KP kod sekundarne hipertenzije su posledica više mehanizama kao što su aktivacija simpatikusa (feohromocitom, hiperaldosteronizam, hipertireoidizam i sleep apnea), retencija tečnosti i povećanje perifernog vaskularnog otpora.


Sleep apnea sindrom (SAS)

SAS se karakteriše povećanom simpatičkom aktivnoću, smanjenom aktivnošću endogenih vazodilatatornih mehanizama kao i povećanim oslobađanjem vazokonstriktora. Svi ovi poremećaji mogu da budu odgovorni za razvoj non-diping fenomena. Sindrom je relativno često oboljenje koje je manifestuje epizodama prestanka disanja tokom sna što za posledicu ima hipoksemiju, hiperkapniju i poremećaj sna. SAS je povezan sa hipertenzijom, srčanom insuficijencijom, miokardnom ishemijom i infarktom miokarda, moždanim udarom i vaskularnim komplikacijama. Takođe je pokazano da u dužem preiodu (godinu dana) tretman sa pozitivnim pritiskom vazduha dovodi do smanjenja simpatičke aktivnosti i vrednosti KP tokom noći. I neke druge studije su pokazale pozitivan efekat tretmana pozitivnim pritiskom vazduha na visinu noćnih vrednosti KP.

 
Benigna hiperplazija prostate (BHP)

BHP je označena kao jedan od uzroka za nastanak non-diping fenomena zbog same prirode bolesti. Pojava nokturije dovodi do poremećaja sna. Zbog čestih ustajanja i problema sa ponovnim zaspivanjem može doći i do poremećaja u cirkadijarnoj varijaciji KP. Za sada nije poznato da li su pacijenti sa non-diper tipom hipertenzije zbog BHP i nokturije u istom kardiovaskularnom riziku kao i non-diper bez BHP i nokturije. Isto tako, neka buduća istraživanja bi trebala da pokažu da li lečenje BHP ima uticaj na diping status hipertenzije.

 
Hiperurikemija

Povišen nivo mokraćne kiseline u serumu je povezan sa većim rizikom za pojavu hipertenzije. Za sada nisu poznati patogenetski mehanizmi koji do toga dovode, kao ni to kojim mehanizmom hiperurikemija dovodi do pojave non-dipinga. Kao mogući odgovor se navodi da tretman hiperurikemije može da prevenira razvoj bubrežne insuficijencije, a samim tim i hipertenzije i non-dipinga. Na ovom polju su neophodna nova istraživanja i duže praćenje pacijenata u proceni korisnosti lečenja hiperurikemije na pojavu HBI i hipertenzije.


Pušenje

Pušenje je značajan faktor rizika za razvoj ateroskleroze. U jednoj studiji kod pušača su zabeležene više prosečne vrednosti sistolnog i dijastolnog KP u toku dana u odnosu na nepušače bez obzira na uzimanje antihipertenzivne terapije, ali nisu nađene značajnije razlike u vrednostima KP merenog noću.


Starost (godine)

Dobro je poznata činjenica da vrednosti KP rastu sa starošću. Kod starijih je i pad KP tokom noći manji pa je i pojava non-diping fenomena češća. Kao razlozi se navode nesanica koja je češća u starijoj životnoj dobi, povećana simpatička aktivnost i smanjena osetljivost baroreceptornog refleksa.


POSLEDICE

Klinički značaj određivanja diping statusa leži u činjenici da su brojna istraživanja dokazala povezanost između non-diping fenomena i stepena oštećenja ciljnih organa. Ovim je non-diping status označen kao značajan faktor rizika za razvoj kardiovaskularnih komplikacija kod hipertenzije. Hipertrofija leve komore, mikroalbuminurija, aterosklerotske promene karotidnih arterija, razvoj bubrežne insuficijencije kao i cerebrovaskularne bolesti imaju značajnu veću prevalencu kod non-diper u odnosu na diper status.

Za sada ne postoje posebne preporuke za lečenje pacijenata bazirane na diping statusu. Postoje mali broj istraživanja u pogledu upotrebe posebnih grupa lekova (npr. diuretici), promene vremena njihove administracije ili dijetetskog režima u cilju prevođenja iz non-diping u diping status. Sa druge strane, ostaje da se potvrdi da li farmakološko menjanje diping statusa ima i pozitivan efekat na kardiovaskularni ishod. Kao opšta preporuka stoji da individualizacija u terapijskom pristupu svakom pacijentu na osnovu rezultata AMP merenja i diping statusa vodi optimizaciji u kontroli hipertenzije i smanjenju rizika.

  Dr Dalibor Dragišić - HISPA „IKVB Dedinje“

Prijatelji udruženja